Obavijesti

Obavijesti

dot ilustration

Redovna Glavna Skupština

Temeljem članka 277 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 23 Statuta INTEA d.d. Uprava društva saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 13. travnja 2022. godine u prostorijama društva na lokaciji Av. V. Holjevca 27 s početkom u 16 sati.

Dnevni red:

1.  Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma;

2.  Izvještaj Uprave Društva o poslovanju u 2021. godini, te donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja;

3.  Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja i vođenja Društva, te donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja;

4.  Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu;

5.  Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2021. godinu;

6.  Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu;

7.  Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2021. godinu;

8.  Donošenje odluke o razrješenju članova nadzornog odbora radi isteka mandata;

9.  Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva.

Prijedlog odluka:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad. 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2021. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja i vođenja Društva u 2021. godini.

Ad. 4.

Usvajaju se godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se odluka o upotrebi neto dobiti Društva za 2021. godinu.

Ad. 6.

Odobrava se rad (daje se razrješnica) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2021. godini.

Ad. 7.

Odobrava se rad (daje se razrješnica) Nadzornom odboru za nadziranje poslova Društva u 2021. godini.

Ad. 8.

Utvrđuje se da ističe mandat izabranim članovima Nadzornog odbora Društva.

Ad. 9.

Glavna skupština Društva glasuje o prijedlogu kandidata a konačni izbor dobivaju kandidati sa najviše dobivenih glasova.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa imaju svi dioničari upisani u Knjigu dionica na dan objave poziva.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje, u skladu s odredbama Statuta Društva. Punomoć mora biti predana Društvu do 6. travnja 2022. Obrasci punomoći priloženi su ovome pozivu, a mogu se dobiti i u sjedištu Društva.

Kopije godišnjeg izvještaja o poslovanju i financijskih izvještaja mogu se preuzeti osobno ili naručiti poštom.

Ako se Glavna skupština dana 13. travnja 2022. ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština će se održati dana 27. travnja 2022. u 16 sati na istom mjestu.

INTEA d.d.

Uprava                                                           Zagreb, 10. ožujka 2022.